Aydınlatma Metni

hibeX Proje | İş Geliştirme ve Danışmanlık olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile güvenliğinize önem veriyoruz. Bu kapsamda, adınız soyadınız, e-mail adresiniz, telefon numaranız ve elektronik posta adresiniz şirketimizde danışmanlık hizmeti, proje geliştirme, marka, patent ve tescil işlemleri ile ilgili soracağınız sorulara ilişkin olarak işlenecektir. Ayrıca bu kişisel verileriniz, müşteri memnuniyetini artırmak, bizimle iletişime geçen  müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek ve sizleri kampanyalarımızdan haberdar etmek maksadıyla kullanılabilecektir.  İşbu veriler hibeX Proje | İş Geliştirme ve Danışmanlık  çalışanları ve iş ortakları ile paylaşılabilecektir.
Kişisel veri sahibi olarak;

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, şirketimiz adresi Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Cad. Yaşam Plaza No:54/8 09020 Efeler/Aydın adresine bizzat iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya info@hibexproje.com’a güvenli elektronik imza ile iletebilirsiniz. İşbu talebiniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesinin 2. Fıkrasına istinaden en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.
Tarafımıza yöneltilecek sorularda üçüncü bir kişinin kişisel verisinin yer alması halinde, işbu verilerin tarafınıza usulüne uygun olarak edildiğini varsayılacak olup herhangi bir hukuka aykırılık durumunda şirketimizin hiçbir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.